I Can't Quit You
You Shook Me (cut)
Sunshine Woman

Source: BBC
Lineage: Ottawa Sunshine > EAC > WAV > SHN